VEDTÆGTER FOR BYLDERUP-BOV RIDEKLUB

§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er: Bylderup-Bov Rideklub

Forkortelse: BYBR

Klubbens hjemsted er: Aabenraa Kommune

Klubbens stiftelsesdato er: 13/1 1982§2 Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellig art, samt arbejde for kendskabet til den ædle hest og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.§3 Dansk rideforbund

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.§4 Medlemmer

I klubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt de er fyldt 18 år.

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med l måneds varsel til 1. i en måned.§5 Årskontingent

Årskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales ½ årligt forud i januar og august måned.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, slettes vedkommende medlem, der kun kan optages på ny mod betaling af restancen.§6 Valg af bestyrelse

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år, og som skal være amatører. Herudover vælges 2 suppleanter for l år. Der afgår hvert år 4 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Første gang 3 medlemmer ved lodtrækning.

Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand osv.§7 Bestyrelsens møder og beslutninger

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen oplæses på nærmest følgende bestyrelsesmøde.§8 Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.
Kassereren står for den daglige varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af
kontingenter samt betaling af regninger mv. Til Brug for kassernes varetagelse af foreningens
formue kan den samlede bestyrelse meddele kassereren skriftlig fuldmagt til at disponere over
foreningens konti, herunder via Netbank og/eller Mobilbank. Fuldmagt skal oprettes på
pengeinstituttets formularer.
Køb, pantsætning eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån eller kredit i pengeinstitutter
kræver dog samtykke og underskrift af den samlede bestyrelse.§9A Karantæne og udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distrikts forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalgets afgørelse af inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.§9B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.§ 9C

I det af § 9B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion). 


 


§10 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 14 dage.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Evt.

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. på generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.

Øvrige beslutninger ved simpel flertal, se §12 og §15.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §9.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.§11 Ændring af love

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.§12 Regnskabet

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for l år ad gangen, valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.§13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.§14 Hæftelse og gæld

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.


§15 Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde sportslige aktiviteter indenfor 6372 området.Ovenstående vedtægter er vedtaget på en stiftende generalforsamling d. 13/1 1982 og revideret ved ordinær generalforsamling d.25/2 2004.


Yderligere revideret ved ordinær generalforsamling d. 23/2 2005.


Yderligere revideret ved ekstraordinær generalforsamling den 23.2.2012


§15 er ændret ved godkendelse på generalforsamling den 28.02.17 og senere godkendt af DRF


Yderligere revideret ved ordinær generalforsamling den 25.2.2020


Underskrevet af bestyrelsen den:

de original underskrevne vedtægter foreligger hos formanden for BYBR.